Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, na tejto stránke nájdete bližšie informácie o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania Vašich osobných údajov.
 
Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35 903 414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33432/B (ďalej iba „Möbelix SK“).
Möbelix SK zhromažďuje a spracúva osobné údaje výlučne v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Zákazník, resp. užívateľ webovej stránky Möbelix SK je na účely Zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné. Spoločnosť Möbelix SK nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, napríklad ak sú jej poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely. Spracúvanie týchto údajov napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote nepredstavuje spracúvanie osobných údajov spadajúce pod pôsobnosť právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb sú osobné údaje zákazníka poskytnuté subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix SK uvedeným na tejto webovej stránke, pričom môže dôjsť k voľnému pohybu osobných údajov v rámci Európskej únie. Prípadná zmena zoznamu je účinná dňom jej zverejnenia. Spoločnosť Möbelix SK prijala všetky potrebné opatrenia, aby takýto spolupracujúci subjekt poskytoval osobným údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytuje spoločnosť Möbelix SK a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.
 
Aktuálny zoznam subjektov, ktorým Möbelix SK poskytuje osobné údaje dotknutých osôb:

 • XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645
 • Gebrüder Weiss, Dialničná cesta 20, 903 01 Senec
 • Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11,  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736
 • emarsys eMarketing Systems AG, Seidengasse 9, A-1070 Wien, Rakúsko, ATU 50359801
 • GO-2B GmbH, Carl–Bertelsmann-Straße 103, Sitz: D-33332 Gütersloh, Nemecko, DE191780256
 • Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746
 • MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf, Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483
 • kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703
 • Toptrans, a.s. Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923
 • NETCONOMY Software & Consulting GmbH, Hilmgasse 4, A-8010 Graz, Rakúsko, ATU64330619

V prípade, že by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná Möbelix SK všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov zákazníkov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknuté osoby na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov.
Osobné údaje zákazníkov môžu byť spoločnosťou Möbelix SK v súlade s platnými právnymi predpismi poskytnuté aj príslušným orgánom verejnej moci, štátnym orgánom a inštitúciám.
 
Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
Zákazník má právo v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení kedykoľvek písomne žiadať o:

 • prístup k svojim osobným údajom, t. j. žiadať o vydanie potvrdenia, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a ak áno, na aký účel, aká kategória osobných údajov, akému príjemcovi sa poskytujú, na akú dobu sa uchovávajú, ak neboli získané od dotknutej osoby, z akého zdroja boli získané, existencii automatického individuálneho rozhodovania a zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
 • opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka
 • výmaz osobných údajov zákazníka, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo právny základ pre ich spracúvanie neexistuje, ak zákazník namietal spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, pokiaľ zákon alebo iné právne predpisy neuložia inak. 
 • obmedzenie spracúvania, t.j. počas doby overovania ak zákazník namieta správnosť osobných údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a zákazník namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak nie sú potrebné na účel spracúvania a namieta spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad dôvodmi zákazníka 
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov pre účel priameho marketingu vrátane profilovania v súlade s § 27 Zákona o ochrane osobných údajov
 • prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka v určenom formáte a súčasne právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné a zákon takýto postup umožňuje.
 • poskytnutie súčinnosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv
 • poskytnutie informácií o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti zákazníka, alebo o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na úrad

Spoločnosť Möbelix SK je povinná oznámiť zákazníkovi opravu jeho osobných údajov, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to zákazník požiada, aj o príjemcoch.
Súhlas, ktorý zákazník poskytol na spracúvanie jeho osobných údajov, zostáva platný až do jeho písomného odvolania. Zákazník môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť Möbelix SK prestala spracúvať jeho osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom. Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu zákazníka na spracúvanie osobných údajov, spoločnosť Möbelix SK bezodkladne žiadosť spracuje. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti Möbelix SK na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.
Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa vzoru, ktorý úrad uverejňuje na svojom webovom sídle, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 
Ako zákazník môžete uplatňovať svoje práva na marketing@moebelix.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.
Zákazník berie na vedomie, že na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je spoločnosť Möbelix SK ako povinná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o AML. Spoločnosť Möbelix SK je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.
 
Účel spracúvania osobných údajov
Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné:

 • plnenie zmluvy
 • zákaznícky účet
 • marketingové účely
 • spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok
 • vyhodnocovanie používania webových stránok

 
Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú len po dobu, ktorá je nevyhnutá na určený účel spracovania osobných údajov, pri každom účele spracovania osobných údajov je uvedená doba, na ktorú zákazník udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
Plnenie kúpnej zmluvy, nákup v E-shope
Osobné údaje, ktoré poskytuje zákazník pri nákupe v kamennej predajni, alebo prostredníctvom E-shopu sa spracúvajú výlučne na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou a zákazník je povinný ich uviesť ako úplné, správne a pravdivé. V prípade zmeny alebo nutnosti ich opravy či doplnenia je zákazník povinný bezodkladne oznámiť ich zmenu, opravu alebo doplnenie. Po úplnom splnení kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny budú osobné údaje uložené s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty a po ich uplynutí budú vymazané, pokiaľ nebol udelený súhlas na ich spracovanie na iné účely. 
 
Zákaznícky účet
Zákazníci, ktorí sú členmi vernostného programu a/alebo držiteľmi niektorej zo zákazníckych kariet, žiadosťou o členstvo v programe, resp. žiadosťou o vydanie karty udeľujú spoločnosti Möbelix SK súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške a súhlas so  spracúvaním údajov o nákupných zvyklostiach zákazníka počas celej doby trvania členstva vo vernostnom programe resp. počas platnosti zákazníckej karty.
Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty) sú spracovávané výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov kariet spoločnosti Möbelix SK. V prípade, že má zákazník záujem o:

 • zasielanie zvláštnych ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí
 • možnosť získať novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom, môže súhlasiť s použitím svojich osobných údajov na marketingové účely  

Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti Möbelix SK budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix SK na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix, reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov v rámci Európskej únie. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.mobelix.sk. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu týchto subjektov, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix SK budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach spoločnosti Möbelix SK. 
Použitie osobných údajov trvá počas aktívneho používania zákazníckej karty a končí sa uplynutím doby 3 rokov, počas ktorých zákazník kartu alebo výhody zákazníckeho účtu nepoužije, alebo odvolaním súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 
Marketingové účely
Zákazník prihlásením sa k odberu newslettra, alebo udelením súhlasu s použitím svojich osobných údajov na marketingové účely pri iných kontaktných formulároch a prihláškach (napr. v žiadosti o vydanie zákazníckej karty, vypracovanie návrhu kuchyne a pod.) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email za účelom oslovovania o nových produktoch a prebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odhlásením zákazníka z odberu newslettrov prostredníctvom na to určeného internetového odkazu v newslettri, prípadne odvolaním súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.    
 
Spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok
Zákazník vyplnením kontaktného formulára a poskytnutím súhlasu, alebo odoslaním formulára, ktorý je súčasťou poskytovania niektorej služby, napríklad plánovania kuchýň, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom komunikácie so zákazníkom, spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odvolaním súhlasu zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 
Vyhodnocovanie používania webových stránok
Spoločnosť Möbelix SK používa na svojej webovej stránke súbory Cookies, ktoré slúžia na zľahčenie pohybu po stránke. Ich použitím nedochádza k získavaniu žiadnych osobných údajov. Pamätajú si rozhodnutia užívateľa stránky a evidujú vybrané informácie (napr. dobu prezerania, preferovaný obchod). Súbory Cookies sa používajú za účelom marketingovej komunikácie a pre štatistické účely. Súbory Cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach prehliadača, čo však môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcii stránky.
Spoločnosť Möbelix SK používa na svojej webovej stránke služby Google Analytics a Web Analytics, poskytované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA ("Google"), ktoré umožňujú prostredníctvom geolokácie na základe IP adresy ohraničiť lokalitu, v ktorej sa nachádza internetový užívateľ. Informácie nimi vygenerované sú ďalej spracúvané spoločnosťou Google na štatistické účely, na vyhodnocovanie používania webových stránok, vytváranie správ o aktivite, určených pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších činností na stránke a používania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú tieto informácie pre Google.
 
 
Bezpečnosť osobných údajov
Webová stránka spoločnosti Möbelix SK, aj ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade transferu osobných údajov sa používa metóda šifrovania.