Pravidlá súťaže

Zbierame fotografie Vašej starej kuchyne a vymeníme Vám ju za novú, podľa Vašich predstáv.

Získajte čo najvyšší počet hlasov!

 

Súťaž má 3 fázy:

 

1. Prihlásenie do súťaže

01.09.2020 - 30.09.2020 (15.10.2020 do 15:10)

Pripravte si 1-5 fotografií Vašej starej kuchyne, ktoré nahráte pre prihlásenie.

Zdieľajte odkaz prihlásenej kuchyne alebo ID kuchyne, kde Vaši známi môžu hlasovať. Po prihlásení bude Vaša kuchňa schválená vyhlasovateľom do 48h.

 

2. Hlasovanie

01.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10

Rozdávajte hlasy každý deň!

Každý hlasujúci má 3 hlasy, ktoré môže každý deň bez zbytočnej registrácie rozdať trom rôznym prihláseným kuchyniam. Päť správne prihlásených kuchýň s najvyšším počtom hlasov postúpi do losovania súťaže.

 

3. Losovanie a vyhlásenie

15.10.2020 po 15:10 - 20.10.2020 (23.10.2020).

Kuchyne, ktoré postúpia do ďalšieho kola, budú po preverení a potvrdení zverejnené na tejto stránke. Po vylosovaní Vašu kuchyňu zameriame, aby sme docielili Vašu najvyššiu spokojnosť a splnili predstavu Vašej vysnívanej kuchyne. Výhercu súťaže zverejníme do 20.10.2020 (vzhľadom k aktuálnej situácií prišlo k omeškaniu a výhercu zverejníme do 23.10.2020).

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (ďalej aj ako „štatút“ alebo „pravidlá súťaže“)

„Súťaž o kuchyňu snov“

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Organizátor súťaže a partner súťaže: Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

Möbelix SK, s.r.o.

IČO: 359 034 14

so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo 33432/B, IČ DPH: SK2021893797, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Möbelix “).

 

Spoločnosť Möbelix je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní Möbelix a e-shop www.moebelix.sk (ďalej len „predajne Möbelix “).

 

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

 

3. Súťaž je propagovaná v médiách, v masovokomunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

 

4. Termín konania súťaže: Súťaž s názvom „Súťaž o kuchyňu snov “ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 02.09.2020 (00:00:00) do 20.10.2020 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

5. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

 

 

 

PRIEBEH SÚŤAŽE

 

6. Zapojiť sa do súťaže je možné v čase 1. fázy (viď. bod 7 nižšie) konania súťaže v termíne od 2.9.2020 do 30.09.2020 vrátane prostredníctvom registrácie na stránke https://trendovynabytok.sk/register (ďalej len ako “súťažná stránka”), kde súťažiaci uvedie svoje osobné údaje – meno, priezvisko, ulica, číslo, PSČ, obec a telefónne číslo. Registráciou vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže. Následne bude na súťažnej stránke vyzvaný na nahratie (uloženie) jednej až piatich fotografií jeho aktuálnej kuchyne. Podmienkou je, aby do súťaže boli prihlásené len kuchyne, ktoré budú v prípade výhry vymenené a to v minimálnej dĺžke 2,20 m. Tento rozmer je záväzný aj pre použitie výhry. Súťažiaci preto musí byť vlastníkom kuchyne a nehnuteľnosti, v ktorej sa kuchyňa nachádza, alebo disponovať iným právom, na základe ktorého bude v prípade výhry možné kuchynskú linku vymeniť za výhru. 

Cieľom súťaže je vybrať kuchyňu, ktorá potrebuje výmenu kuchynskej linky z dôvodu jej opotrebovania, alebo iných nedostatkov.

Po ukončení 1. fázy (registrovania súťažiacich) nastáva 2. fáza - hlasovanie o finálnu päticu zaregistrovaných kuchýň. Hlasovanie prebehne na stránke https://trendovynabytok.sk v dátume 1.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10 a hlasovať môže akýkoľvek návštevník stránky max. 3 krát počas jedného dňa. Hlasujúci vyberajú kuchyňu, ktorá si podľa ich názoru najviac zaslúži výmenu za novú.

Po ukončení 2. fázy - hlasovania, nastáva 3. fáza súťaže v termíne 15.10.2020 od 15:11 - 20.10.2020 (vzhľadom k aktuálnej situácií prišlo k omeškaniu a výhercu zverejníme do 23.10.2020) zasadne trojčlenná komisia zložená z marketingového manažéra spoločnosti Möbelix SK, s.r.o., vedúceho oddelenia kuchýň spoločnosti Möbelix SK, s.r.o. a nezávislého pozorovateľa prizvaného spoločnosťou Möbelix SK, s.r.o. Táto komisia rozhodne o finálnej pätici prihlásených súťažiacich, z ktorých vyberie víťaza. Komisia môže, ale nemusí vziať do úvahy výsledky hlasovania. Komisia vyberie kuchyňu, ktorá podľa jej názoru nielen potrebuje výmenu, ale je tiež vhodná vzhľadom na technické a iné podmienky na výmenu za kuchynskú linku z predajného portfólia usporiadateľa a následku marketingovú a reklamnú propagáciu. Výherca bude oznámený verejnosti prostredníctvom stránky https://trendovynabytok.sk a výhercovi bude oznámená výhra telefonicky do 5 dní od rozhodnutia komisie.

 

Výhra: Cenou pre výhercu je poukaz v hodnote 5000 €, ktorý je možné využiť na úhradu ceny za kuchynskú linku bez elektrických spotrebičov a drezu  z predajného portfólia usporiadateľa v minimálnej dĺžke 2,20 m, naplánovaná v kuchynskom štúdiu jednej z predajní spoločnosti Möbelix SK, s.r.o. Výhru nie je možné umiestniť inde, než ako náhradu za prihlásenú výhernú kuchyňu. Náklady na odstránenie pôvodnej kuchynskej linky a spotrebičov, ako aj jej dopravu a likvidáciu, prípadne náklady na opravu a úpravu nehnuteľnosti, potrebné na výmenu kuchynskej linky, nie sú vo výhre zahrnuté a nesie ich výherca.

 

7. Fázy súťaže

1.    fáza (2.9.2020 - 30.9.2020) - Registrácia fotografií kuchýň a osobných údajov

2.    fáza (1.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10) - Hlasovanie o finálnu päticu zaregistrovaných kuchýň

3.    fáza (15.10.2020 od 15:11 - 20.10.2020) - Výber víťaza trojčlennou komisiou a oznámenie výsledku súťaže
(vzhľadom k aktuálnej situácií prišlo k omeškaniu a výhercu zverejníme do 23.10.2020)

 

VYHLÁSENIE VÍŤAZA A PODMIENKY ÚČASTI

 

8. Ak sa súťažiaci prihlási prostredníctvom on-line súťažného formulára na stránke https://trendovynabytok.sk a nahrá jednu až päť fotografií svojej aktuálnej kuchyne, vstupuje do súťaže o výhru.

 

9. Výherca plánovanej kuchyne bude po skončení zasadnutia komisie, najneskôr však do 5 kalendárnych dní, kontaktovaný usporiadateľom. Pri prvom kontakte bude výherca požiadaný o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu. Výhra bude odovzdaná prostredníctvom poukazu na úhradu ceny plánovanej kuchyne v hodnote 5000 € vrátane DPH zo sortimentu spoločnosti Möbelix. Kuchyňu si bude môcť výherca naplánovať v termíne 25.10.2020 - 31.1.2021 a záväzne ju objednať. Následne je  výherca povinný umožniť spoločnosti Möbelix zameranie kuchyne v priestoroch montáže v dohodnutom čase. Prípadné omeškanie zamerania z dôvodov na strane výhercu má za následok posun dodacej lehoty. Dodanie kuchynskej linky na základe výberu výhercu bude realizované do 10 – týždňov od objednania kuchyne zo strany výhercu, pokiaľ sa nedohodne s výhercom dlhšia lehota dodania, alebo ak predĺženie dodacej lehoty nebude spôsobené omeškaním zo strany výhercu.

Výherca je povinný na vlastné náklady pred termínom montáže kuchyne upraviť elektrické rozvody a prívody vody, prípadne zrealizovať ďalšie súvisiace inštalačné práce a technické úpravy, resp. úpravy nehnuteľnosti, aby bolo možné kuchynskú linku namontovať podľa naplánovaného riešenia.  

Ak výherca z akýchkoľvek dôvodov nenaplánuje kuchyňu v uvedenom termíne, alebo nevyužije poukaz, platnosť poukazu v hodnote 5.000 € po 31.1.2021 zaniká a výherca nemá nárok na jeho náhradu, či náhradu výhry, alebo škody, či akékoľvek iné nároky voči usporiadateľovi. Rovnako to platí aj v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov mimo pôsobnosti usporiadateľa nebude možné kuchynskú linku namontovať ako náhradu za výhernú kuchyňu.  Ak výherca naplánuje kuchyňu za nižšiu hodnotu, ako je výherný poukaz, rozdiel  je možné použiť na nákup iných tovarov, alebo služieb, ale len z produktov vybraného výrobcu kuchýň. Výherca nie je oprávnený žiadať vyplatenie prípadného nevyčerpaného zostatku poukazu v hotovosti.

 

10. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercu kuchyne výlučne telefonický kontakt uvedený vo formulári. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať do 3 pracovných dní počas piatich telefónnych pokusov, pričom pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v každom z 3 (troch) pracovných dní v čase medzi 9:00 a 17:00 hod, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 11.

 

11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 10., alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 10., vyhradzuje si usporiadateľ právo vybrať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

 

12. Výhru  odovzdá usporiadateľ výhercovi spôsobom, ktorý mu oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu preukázanie sa fotografiami kuchyne, ktoré nahral na súťažnú stránku a preukázať vlastnícke, či iné právo, ktoré výhercovi umožní výmenu výhernej kuchynskej linky za výhernú podľa výberu výhercu.

 

 

13. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

 

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Výhra podlieha dani z príjmu v zmysle zákona č. 595/2009 Z. z. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

15. Účasťou v súťaži (odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje spoločnosti Möbelix súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na 1b7s@moebelix.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (odoslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané najviac 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po odovzdaní výhry výhercovi bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s platnými právnymi predpismi. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa https://trendovynabytok.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry (v rozsahu meno, iniciály priezviska a obec). Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia. Súťažiaci má tiež právo na poskytnutie informácií o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti, alebo o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na úrad.  Möbelix je povinný oznámiť súťažiacemu (alebo jeho zákonnému zástupcovi) opravu jeho osobných údajov, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to požiada, aj o príjemcoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu spoločnosti Möbelix SK, s.r.o. pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese 1b7s@moebelix.sk alebo písomne na adrese Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava.

 

16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Spoločnosť Möbelix SK, s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

 

17. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia spoločnosti Möbelix SK, s.r.o. zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti Möbelix SK, s.r.o.

 

18. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

 

19. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

 

20. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na https://trendovynabytok.sk a v sídle usporiadateľa.

 

21. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci napísať na adresu 1b7s@moebelix.sk využiť Správy na oficiálnej stránke Möbelix SK https://www.facebook.com/MobelixSK na sociálnej sieti Facebook.

23. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

 

V Bratislave dňa 25.08.2020